Privacyverklaring

Privacyverklaring van kinder- en jongerencoach Smile4Kids

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Anja Quak van Smile4Kids in Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73015504

 

Smile4Kids gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Persoonsgegevens 

 

Smile4Kids gebruikt jouw persoonsgegevens enkel om met jou in contact te treden (contactgegevens), met jou te kunnen communiceren en in het kader van de met jouw overeen te komen coaching. Smile4Kids gebruikt jouw gegevens niet voor andere doeleinden. 

 

Indien je aan Smile4Kids jouw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of op een andere manier, dan gebruikt Smile4Kids deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot coaching tot stand komt, dan worden de gegevens die zijn ontvangen verwijderd.  

 

Indien een overeenkomst tot coaching tot stand komt, dan zal Smile4Kids over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens, d.m.v. een intakeformulier en de coaching sessies. Smile4Kids gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jouw overeengekomen coaching en verzamelt alleen die gegevens die Smile4Kids in dat verband nodig of nuttig acht.  

 

De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.   

 

Smile4Kids is verplicht zich te houden aan de meldcode Kindermishandeling en de meldcode Huiselijk Geweld.

 

 

Beveiliging 

 

Smile4Kids heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij haar zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Smile4Kids gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Smile4Kids alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Smile4Kids verantwoordelijk.  

 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.   

 

Zonder jouw toestemming deelt Smile4Kids jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

 

Bewaartermijnen 

 

Smile4Kids bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.  Smile4Kids is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet Smile4Kids van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren. 

 

Persoonsgegevens die in het kader van de met jouw overeengekomen coaching zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.  

 

Rechten 

 

Smile4Kids respecteert jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat jij de in de AVG aan jouw toegekende rechten kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met Smile4Kids opnemen.